Jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő kutakkal kapcsolatos szabályok

 

Az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma a magyarországi vízkészleteket jelentősen veszélyezteti. Ezért a hatályos vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a fenti jogszabályhelyre alapozott akár média, akár piaci szereplők által történő riogatás - mely szerint „2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni minden kútra, mert jön a bírság” -

csak azokra a kutakra vonatkozik, melyekre a létesítésük időpontjában vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni! Ezek nagyrészt a 1992. után létesült ásott ill fúrt kutak.

 

A 2018. novemberében kiadott Belügyminisztériumi Tájékoztató alapján:

Ásott kút esetében:

1.) 1965.07.01. napja előtt létesült, akkor nem kellett vízjogi létesítési engedély

2.) 1965. 07.01. – 1992. 02. 15. között nem kellett vízjogi létesítési engedélyt kérni ásott kút megépítéséhez és átalakításához, ha:

„a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záró réteget nem haladja meg;

b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;

c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.” Belügyminisztériumi Tájékoztató

Továbbá, ha az ásott kutat nem fúrták meg és alakították át rejtett fúrt kúttá!

(Mindegyik feltételnek teljesülnie kell!)

3.) 1992. 02. 15. napja után minden ásott kútra kell vízjogi létesítési engedély

Fúrt kút esetében:

1.) 1960.08.08. napja előtt létesült, akkor nem kellett vízjogi létesítési engedély

2.) 1960.08.08. -1992. 02. 15 között nem kellett vízjogi létesítési engedélyt engedély fúrt kút megépítéséhez és átalakításához, ha:

„10 méternél sekélyebb, illetve

kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett,

kizárólag háztartási célokra használatos” Belügyminisztériumi Tájékoztató

(Mindegyik feltételnek teljesülnie kell!)

3.) 1992. 02. 15. napja után minden fúrt kútra kell vízjogi létesítési engedély

Az 1.) ill. 2.) pont szerint létesült ásott ill. fúrt kutak esetében – Maglód jelentős részén ilyen kutak vannak - nem fennmaradási engedélyt, hanem vízjogi üzemeltetési (használatbavételi) engedélyt kell kérni. Ennek elmaradása esetén azonban nem helyezhető kilátásba bírság 2023. december 31-e után, mert jogszerűen létesültek engedély nélkül!

Minden egyéb meglévő kútra (1992. után létesült ásott ill fúrt kútra), mely létesítésekor is engedélyhez kötött volt, fennmaradási engedélyt kell kérni! Amennyiben ez nem történik meg, a határidő lejárta után valóban bírság helyezhető kilátásba.

 

Amennyiben bizonytalan valaki a kút besorolását illetően vagy biztosan tudja, hogy engedélyköteles lett volna és fennmaradási engedélyt kell kérnie, javasoljuk, keressen fel egy jogosultsággal rendelkező kútfúrót. Ezt megteheti például a következő honlapokon:

https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses         (Tevékenységi kör: 4221-et kell beírni és kiadja a lehetőségeket) vagy https://www.vizkutfurok.hu/tartalom/tagok

Hivatalunk kútfúrót vagy mérnököt, egyaránt bármilyen gazdasági szereplőt konkrétan erre a feladatra nem ajánlhat, mivel ebben a tekintetben is és továbbiakban is pártatlanul, részrehajlás nélkül kíván működni. A lakossági postaládákba bedobált ilyen tematikájú szórólapok igazságtartalmának megítélése nem a Polgármesteri Hivatal feladata, ezért ezekről nem is kívánunk véleményt alkotni.


 

Illeték, dokumentumok

Jegyzői hatáskörbe tartozó kutak esetében a jogalkotó 2019. 01. 01-vel illetékmentessé tette a ( 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján) a
 fenti eljárást, így a kút tulajdonosok a következő dokumentumokkal kérhetnek engedélyt a továbbiakban:

Ásott kút esetén üzemeltetési engedélyt:

-        Kérelmező által kitöltött, aláírt, dátummal ellátott kérelem nyomtatvány

-        Helyszínrajz a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)

-        Fotó (min. 2 db)

-        tulajdonos/tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata

Fúrt kút esetén fennmaradási engedélyt:

-        Kérelmező és kútfúró által kitöltött, aláírt, dátummal ellátott kérelem nyomtatvány

-        Helyszínrajz a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)

-        Fotó (min. 2 db)

-        tulajdonos és vagy haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata

-        Kútfúró oklevelének/bizonyítványának másolata

 

Felhívjuk a kedves ügyfelek figyelmét, hogy minden szürke mezőt töltsenek ki (kivéve fúrt kút esetén a 6.2.3., 6.3. ill ásott kút esetén a 6.2.1., 6.4. ill. 11. pontokat. ) Ellenkező esetben újra be kell kérnünk az adatokat, mert hiányos adatokkal nem bírálható el a kérelem.

Maglód, 2022. október 30.

 

dr. Takács Béla

aljegyző

                                                                                             

                                                                                                                                         

 

A vízjogi engedély benyújtásához szükséges dokumentumok

Kérelem kút üzemeltetési és fennmaradási engedélyéhez 2020

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Egyéb a kérelem kitöltését segítő adatlap:

Adatlap ásott kúthoz

Adatlap fúrt kúthoz

 

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login