KÖZLEMÉNY a 2017/2018. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

A gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja mindhárom óvodában

2017. április 25-án, 27-én 08-16 óra között, április 26-án 8-18 óra között lesz.

 

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a

 • Hétszínvirág Művészeti Óvodában (2234 Maglód, Rákóczi u.1-3. tel.: 06-29-325-189)
  a felvételi napokon.
 • Napsugár Óvodában (2234 Maglód, József Attila krt. 29., tel: 06-29-325-193)
  a felvételi napokon.
 • Szivárvány Óvodában (2234 Maglód, Lövéte utca 10-12.)., tel: 06-29-740-508)
  a felvételi napokon.

Az óvodák működési körzetét a Közlemény Melléklete tartalmazza.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2017/2018. nevelési évre a jogszabályban megfogalma­zottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A nevelési év 2017. szeptember 1-től – 2018. augusztus 31-ig tart.

A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) 2015. szeptember elsejétől hatályos rendelkezése (8. § (2) bekezdés) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A 2017/2018-as nevelési évben a 2014. szeptember elseje előtt születetteknek kötelező a részvétele.


 

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek egészségét, esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló   szakvélemény,
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2011-2012-2013-ben és 2014. augusztus 31-ig születtek.

A már óvodába járó gyermekeket nem kell beíratni.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátása

Egy intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján)

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.

Az intézmény ellátja az olyan ép értelmű sajátos nevelésű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján

a)   beszédfogyatékos gyermekek,

b)   enyhe pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek.

Az intézmény ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásán belül a tehetséggondozást.

Napsugár Óvoda

Sajátos nevelési igényű gyermekek (ezen belül: autizmus) óvodai nevelése, ellátása az intézményben a 7/2016. (II.11.) önkormányzati határozat alapján a 2016/2017-es nevelési évtől kezdődően felmenő rendszerben megszűnik. A 2017/2018-es nevelési évben már nincs lehetőség sajátos nevelési igényű gyermek felvételére, a már jogviszonnyal rendelkező SNI-s gyermekek azonban iskolába vagy egyéb intézménybe kerülésükig az óvodai nevelésre és fejlesztésre jogosultak maradnak.

Szivárvány Óvoda

A 2017/2018-as tanévben nem történik sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.


Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 247. §-a az alábbiak szerint szankcionálja:

1) Az a szülő vagy törvényes képviselő 

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdése szerint „A pénzbírság legalacsonyabb összege … ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint”.

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség (óvodai nevelésben történő részvétel) teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

Értesítés a döntésről:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május 22.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.


A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3) bekezdései, valamint 38. § alapján fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Maglód, 2017. március 22.

 

Margruber János jegyző nevében és megbízásából

                                                                                                      dr. Takács Béla
                                                                                                            aljegyző


A Közlemény 1. számú melléklete

A Hétszínvirág Művészeti Óvoda működési területe
(területi beosztás)

Közterület megnevezése
Ady Endre utca
(Liszt Ferenc utcától – József Attila körútig)
Juhász Gyula utca Nap utca
Aradi vértanúk utca Kacsóh Pongrác utca Öregszőlő utca 
Árpád vezér utca
(Liszt Ferenc utcától – Petőfi Sándor utcáig)
Kállai Pál utca Páskom köz 
Aulich Lajos utca Kálmán utca Patak köz
Babits Mihály utca Kálvin utca Péceli utca
Bajcsy-Zsilinszky utca Kastély köz Petőfi tér
Bartók Béla utca Kepler János utca Puskás Tivadar utca
Bellus János tér Kinizsi utca Rákóczi utca
(Fő utcától – József Attila körútig)
Bem József utca
(Sallai utcától – Linné Károly utcáig)
Kismarton utca Rózsa utca
Beszterce utca Klauzál utca Sallai utca
Bethlen utca Klotild utca Semmelweis utca
Bocskai utca Kodály Zoltán utca Sorompó utca
Damjanich utca
(Sallai utcától – Linné Károly utcáig)
Kolozsvár utca Sugár út
Darwin Károly utca Kopaszhegyi dűlő-páskom Székely Mihály utca
Deák Ferenc utca Kosztolányi Dezső utca Szélesdűlő Külterület
Domján Edit utca Kölcsey Ferenc utca Szent István tér
Dózsa György utca Könyves Kálmán utca Szentgyörgyi Albert utca
Ecseri utca Kőrösi Csoma utca Szondi utca
Esterházy János utca Külterület tanya Táncsics Mihály utca
Erkel Ferenc utca Liliom utca Teleki Sámuel utca
Fehérvári utca Liszt Ferenc utca Thököly utca 
Forrás utca Lovassy utca Toldi utca 
Fő utca
(Wodiáner utcától – Linné Károly utcáig)
Lőtér utca Tompa Mihály utca
(Sallai utcától – Linné Károly utcáig)
Fűzfa utca Luther Márton utca Torda utca
Galilei köz Madách Imre utca Tóvik köz
Gutenberg sor Magyar László utca Ulicska gyalogjáró
Hold utca MÁV állomás őrházak Ungvár utca
Homokbánya utca Mendel Károly utca
(Bajcsy‑Zsilinszky utcától – Babits Mihály utcáig)
Vak Bottyán utca 
Horváth Mihály utca Munkácsy Mihály utca Vámbéry Ármin utca
Irinyi köz Nagy Lajos király utca  Vámosladány utca
János utca Nagyvárad utca  Wodiáner utca 


A Közlemény 2. számú melléklete

A Napsugár Óvoda működési területe
(területi beosztás)

Közterület megnevezése
Ady Endre utca
(József Attila körúttól – Erzsébet körútig)
Hunyadi utca
Andrássy utca Irányi Dániel utca
Apafi utca Jászberényi út
Arany János utca Jókai Mór utca (Martinovics tértől – Katona József utcáig)
Árpád park József Attila körút
Árpád vezér utca
(Petőfi Sándor utcától a Kossuth Lajos utcáig)
Károly Róbert utca
Attila utca Késmárk utca
Bajza utca Kisfaludy utca
Baross utca Kossuth Lajos utca
Bata Ferenc utca Linné Károly utca
Báthori utca Martinovics tér
Batthyány utca  Mendel Károly utca
(Babits Mihály utcától – Jászberényi útig)
Bem József utca
(Linné Károly utcától – Jászberényi útig)
Móricz Zsigmond utca
Bercsényi utca Perczel Mór utca
Beregszász utca Petőfi utca
Csáktornya utca Rákóczi utca (József Attila körúttól – Erzsébet körútig)
Damjanich utca
(Linné Károly utcától – Jászberényi útig)
Szegfű utca
Dankó Pista Szigetvár utca 
Dobó István utca Tinódi utca
Eötvös utca Tisza utca
Erzsébet körút Tompa Mihály utca
(Linné Károly utcától – Jászberényi útig)
Fő utca (Linné Károly – Jászberényi útig) Vörösmarty utca
Garay utca Wekerle utca
Határ utca  


A Közlemény 3. számú melléklete

A Szivárvány Óvoda működési területe
(területi beosztás)

Közterület megnevezése
Bezerédi utca Mendei út
Csokonai utca Mikszáth Kálmán utca
Dráva utca Pasteur Lajos utca
Fogaras utca Rába utca
Gábor Áron utca Rákos mezeje utca
Hargita köz Reviczky utca
Hármashegyi utca Rózsaszál utca
Háromszék utca Rudolf utca
Hernád utca Széchenyi utca
Homoród utca Szív utca
Huszár köz Szurony köz
Jókai Mór utca (a Katona József utcától) Tápió utca
Katona József utca Toroczkó köz
Királyhágó utca Túzberek utca
Klára utca Tüzér köz
Lehel utca Vág utca
Lövéte utca Verecke utca
Majláth utca Wodiáner ipari park ipartelep
Maros utca Wodiáner tanya
Mátyás király utca Zrínyi utca

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login