Tájékoztató a kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiség jogszerű igénybevételéhez felhasználható hatósági bizonyítvány kiállításának 2023.01.10 napjától életbe lépő változásairól

 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint:

„(1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.  

 

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.”

A rendelet kiegészült bizonyos kedvezményekkel, így az igénybevevők köre kibővült. A továbbiakban például nem kell figyelembe venni az önálló rendeltetési egységek bejáratára és műszaki megosztására vonatkozó vonatkozó korábbi korlátozást.

Viszont ezentúl az egy mérési ponthoz (POD azonosító) tartozó lakás rendeltetési egységek számát kell leigazolnunk a hivatkozott mérési pont fogyasztójának kérelmére. Ezen okból egy telken lévő több mérési pont esetén, külön-külön hatósági bizonyítványt kell kérni.

Társasházi lakások esetén továbbra is a társasházi alapító okirat a mérvadó. Csak abban az esetben tudunk hatósági bizonyítványt kiállítani, amennyiben egy albetéten belül több (maximum 4) lakás rendeltetés található.

2023.01.20. napját követően a módosított kérelem nyomtatványunkat legyenek kedvesek használni.

HATÓSÁGI KÉRELEM FÖLDGÁZHOZ_2023_januártól

ügyfélazonosítók_kisokos_mvm

Maglód, 2023. 01. 20.

 

                                                                                              Margruber János sk.

                                                                                                          jegyző

 

 

1Az OTÉK 105. § (1) bek. alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

2Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet (2008. évi XL. törvény (Get.) 3. § 47. pontja)

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login