Római Katolikus Egyház

Általános Információk
 

Római Katolikus Egyházközség

Plébániai kormányzó:      Pálfalvi Tamás
Postacím:   2234 Maglód Szent István tér 1 - 3.
Telefon:   

+36 20 286 9993

E-mail:  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szentmisék rendje:  

vasárnap 0830, szombat 1700, előtte 1/4 órával általában zsolozsma, ill. rózsafüzér
csütörtök 17 órakor szentmise
A hétköznapi és ünnepnapi szentmisék rendje változó 

Képviselőtestületi ülés, közösségi összejövetel:   szükség szerinti gyakorisággal, általában a szombati mise után
Templom titulusa:   Rózsafüzér királynéja
Búcsúnap:   Október első vasárnapja
     

  Felépült: 1936-ban, Irsy László tervei szerint

 

A MAGLÓDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 2017-ig

Maglód középkori vallásos életéről nem maradt fenn adat, a Váci Püspökség iratanyagában sem található. A magyar község a török kiűzésekor, majd a Rákóczi szabadságharc alatt kétszer is elnéptelenedett. A lassan újratelepülő, evangélikus szlovák telepesekkel gyarapodó falu Üllő plébániájának vonzáskörzetéhez tartozott.

A Maglódon alakulgató leányegyházat Sunyi Ádám üllői plébános idejében, 1748. május 28-án csatolták a tíz éve működő, katolikus tótokkal betelepített Ecser plébániájához, melynek templomát 1740-ben szentelték föl.

Ebben az időben Maglódon semmilyen katolikus istentisztelet nem volt.

1823-ban a község építtetett egy iskolát a maglódi leányegyháznak a patak partján, egyházmegyei segítséggel. Ez volt egyben a maglódi katolikusok imaháza is.

1891-ben nyilvános árverésen megvették az egyházi belsőség melletti házat és telket, majd a következő évben a kápolnát ünnepélyes keretek között felszentelték. Ugyanebben az évben a kápolnát és az iskolát át is alakították.

1910 végén Drien István kerületi esperes elnöklete alatt a maglódi iskolaszék helyi káplánság szervezését határozta el. Az akkori ecseri plébános lemondott maglódi párbér-jövedelméről (= egyházközségi adó a lelkész ellátására), majd 1911. január 1-én megérkezik az első helyi káplán, Tímár Ambrus. Őt 1912 őszén Semsey Zoltán követte, 1916 szeptemberéig. Ezekben az években jelentősen nőtt az egyházközség és Maglód lélekszáma a parcellázások következtében. Sajnos a háború miatt nem létesülhettek a gyarapodás arányában egyházi és polgári intézmények (községháza, iskolák, templom).

1916. szeptember 5-én érkezett Németh János Maglódra káplánnak. A világháborút követő huszas évektől a községben is elindult az újjáépítés. Az egytantermű régi iskola helyébe két (hat és három tantermes) iskola épült. A községen áthaladó akkori vármegyei út szilárd burkolatot kapott, a villanyvilágítást bevezették. Több intézmény és egyesület jött létre. Maglód lakossága a bevándorlásokkal lassú ütemben, de fokozatosan emelkedett, így a katolikus egyházközség is szépen fejlődött.

1918 őszén a helyi káplánság önálló lelkészséggé alakult. Az akkori ecseri plébános, Igaz Péter halálával a javadalmi földeket kettéosztották, és a maglódi lelkészség plébániává szerveződött. Végleges harangozói állás alakult. A telepi részen köztemető nyílt, a régi közös egyházi temetőt az ófaluban megnagyobbították.

Ezekben az években mind égetőbb gonddá vált a templom hiánya. Az öreg faluban lévő szűk, egyszerű imaház részben kicsinynek bizonyult, részben a katolikus hívek tömegétől távol esett. Legnagyobb akadály az anyagi javak előteremtése, és egy megfelelő központi hely megszerzése volt. Végül az akkori Wodianer utca (ma Fő utca) 14. szám alatti házas telket sikerült megvenni, a mellette lévő üres telekkel együtt. Kölcsönökből, gyűjtésekből, valamint a régi imaház és a plébánialak árából felépült az egyhajós, három boltszakaszos, neobarokk stílusú templom, vitéz Irsy László (1895–1981) építész-tanár tervei szerint. (A szomszédos rákoshegyi, nagytarcsai, isaszegi temlomoknak is ő volt a tervezője.) Az említett házat pedig plébánia-épületté nagyobbították és alakították át.

A templom elé került haranglábon három harang függött:

Néhány adat a harangokról:

Nagy harang:       súlya 130,8 kg.         60 cm. átmérőjű
Közép harang:     súlya 56,5 kg.           45 cm. átmérőjű
Kicsi harang:        súlya 31 kg.              40 cm. átmérőjű

A nagyharang felirata:

EZEN HARANGOT

A MAGLÓDI RÓM. KATH. HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJÉNEK

TISZTELETÉRE ÖNTÖTTE

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN 1925. ÉVBEN.

Hátoldalán:

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK

 

A két kisebb harang felirata is hasonló, csak a harmadik sor helyett:

"AZ ÚR JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK",

ill., "SZENT JÓZSEF" áll.

Hátoldalukon pedig:

"JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE, LÉGY A MI MENEDÉKÜNK",

ill. "HALDOKLÓK PÁRTFOGÓJA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK".

1982. januárjában a harangok villamosítása is elkészült. 2006-ban kerültek föl - remélhetőleg - végleges helyükre: az új templomtoronyba.

1936. augusztus 9-én dr. Hanauer István megyéspüspök szentelte fel a templomot. A következő években kisebb építkezések történtek (sekrestye, plébánia melléképület).

1942-ben kőkeresztet állítottak fel a templomkertben, „NÉMETH JÁNOS TEMPLOMÉPÍTŐ PLÉBÁNOSUNK 25 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL EMELTÉK A MAGLÓDI RÓM. KATH. HÍVEK   1941-1942” felirattal. Mellette áll „GYŐRY ANTAL ÁLDOZÓPAP 1894-1937” emlékköve is.

1944 végétől 1945 tavaszáig itt is végigvonult a második világháború szele. A háború Németh János plébános egészségét is megviselte, 1945 májusától betegszabadságra kellett mennie; 1946 december 26-án hunyt el. Emlékét hirdeti a szép templom, melynek felépítésén közel 20 évig fáradozott.

1945. júniusától Szégner László hódmezővásárhelyi hitoktató kapott adminisztrátori kinevezést, de mindössze egy évet szolgált Maglódon.

1946. júniusától Gát István vette át az egyházközség irányítását. Tizenöt évi maglódi működésének külsőkben megnyilvánuló legértékesebb eredménye a templombelső teljes megújítása volt, beleértve az új festést, új oltárt, új gyóntatószéket, áldoztató rácsot, keresztkutat, örökmécsest, stációkat, szobrokat a kis mellékoltárokkal.

A képeken a főoltár és a két kis mellékoltár látható (1950-es évek)

 

A templom festményeit dr. Dénes Jenő és Lelkes Béla festőművészek, az ötvösmunkákat Iván István ötvösművész, a stációkat ifj. Máriahegyi János szobrászművész, a templom ablakainak festését Kopp József fóti üvegfestő-lakatosmester készítették. Az új padok Sallay Imre asztalosmester, egyéb munkálatok pedig Simon József és Hittner Károly (valamennyien helybéli lakosok) munkáját dicséri.

Gát István kanonok esperes-plébánost 1961-ben Rákoskeresztúrra nevezték ki. 1988-ban innen vonult nyugdíjba, 1989. december 28-án, 87 évesen a Pesti úton autóbalesetben hunyt el.

1961. október 10-én utóda Horváth József kanonok, c. esperes-plébános lett, aki Kistarcsáról foglalta el itteni állomáshelyét. A következő években felújításra került a templom homlokzata, az egész külső falrész, az igen megrongálódott plébániaépület külső része.

1966-ban VI. Pál pápa magyar katolikusoknak szánt ajándékaiból a maglódi katolikus templom egy új, piros táblás, aranymetszésű misekönyvvel gyarapodott.

1972-ben új orgona készült a Fővárosi Orgonagyárban, Szigeti Kilián OSB, pannonhalmi főiskolai tanár tervei alapján. Az kivitelezést Szeidl János vezette. Május 9-11. napjaiban szerelték fel és 11-én az esti misén szólalt meg először.

1973-ban elkészült az új szembemiséző oltár, kovácsolt vas díszítéssel. Az orgonát és az oltárt 1975-ben, a bérmálás alkalmával áldotta meg Zajd József püspök úr.

1978 novemberében Horváth József kanonok-plébános részt vett a Maglódi Református Egyházközség új templomának ünnepélyes felavatásán.

1985-ben keresztet állítottak az evangélikus templom körüli temető katolikus részében. Felirata:

„ISTEN DICSŐSÉGÉRE A MEGHOLTAK ÜDVÉRE EMELTÉK A MAGLÓDI HÍVEK HORVÁTH JÓZSEF KANONOK PLÉBÁNOS 25 ÉVES MAGLÓDI ÉS 50 ÉVES PAPI SZOLGÁLATA EMLÉKÉRE   1985”

1996 augusztusában Horváth József plébános 35 éves maglódi szolgálata után nyugdíjba vonult, Hatvanba költözött és két évvel később elhunyt.

Utóda dr. Hornyák Imre lett. Itteni szolgálati ideje alatt új tetőzetet kapott a plébánia épülete, felújították, átalakították a belső helyiségeket is. Felépült a közösségi épület a garázzsal, parkosították a plébánia és a templom udvarát.

1998-ban új palatetőt kapott a templom. Két és fél éves szolgálati ideje alatt külsőleg jelentősen megújult a maglódi katolikus plébánia.

1999 januárjától Keszthelyi Ferenc megyéspüspök Szegedi László tápiósülyi plébánost bízta meg püspöki kormányzóként a plébánia irányításával, majd ez év augusztusától Barotai Endre plébános úr kapott kinevezést. A közösségi épület kívülről-belülről elnyerte jelenlegi formáját.

2000 augusztusában a plébános úrra a sülysápi (sápi) plébánia vezetését is rábízták.

2001 óta évente rendszeresen megrendezésre kerül Maglódon egy komolyzenei koncert, Vermesy Péter Művészeti Napok néven. Az általában három napos rendezvény szállásadói Maglód templomai – így a katolikus templom is.

2001/02 fordulóján (dec. 29 – jan. 4) templomunk imahelyet, egyházközségünk családjai szállást biztosítottak a budapesti taizéi találkozó számos részvevőjének.

2004 második felétől jelentős átalakítás kezdődött a templombelsőt illetően. A szentély megnövelésével a Jézus és Mária szobrok a szentélybe kerültek, az áldoztató rács nem választja el többé a híveket az oltárnál szolgálóktól (azóta az első padsor homlokfelületét díszíti), és az egész tér márványburkolatot kapott.

2005-ben megépült a templom – 1936-ban anyagi lehetőség híján elmaradt – tornya, az eredeti terv szerint. A toronysisak beemelésére és a torony felszentelésére 2006 január 27-én került sor.

2006-ban először, és azóta minden évben, karácsony első és második napján meleg ebédre hívja meg az egyházközség Maglód szegényeit, Sarankó László tanácstag kezdeményezésére és irányításával. A helyi családsegítő szolgálattal együttműködve házhoz is viszik az ételt a rászorulóknak.

2007 január végén az Egyházközség szerződést kötött a Vodafonnal, továbbjátszó antenna elhelyezésére a toronyban – rendszeres bérleti díj fejében.

Augusztus 1-től Endre atya Sáp helyett Ecser plébániáját is vezeti a maglódi mellett.

Augusztus 20-án székelykapu-szentelésre került sor: Mácsai Rudolf helyi polgár adománya a város számára a templomkert déli bejárataként szolgál.

2008 karácsonyára a templomkapu feletti homlokzati fülkébe új Krisztus-szobor került, NS Nagy Sándor helyi szobrászművész – az egyháztanács jelenlegi elnökének alkotása. Hozzá a carrarai márványt, csakúgy, mint 2004-ben a szentély kőburkolatát, Erdős Zoltán helyi vállalkozó biztosította.

2011-ben a templomkert K-i csúcsát az egyházközség a város rendelkezésére bocsátotta, méltó főtér kialakításához. Cserébe az önkormányzat megújította a templomkerítést.

Ez évben került sor a katolikus temetőrész bekerítésére is.

Templomunk renoválásának megkezdését a málló, helyenként nagyobb darabokban lepotyogó vakolat, a falfestés pusztulása tette sürgetővé. A műszaki összefüggésekkel szembesülve 2011 november – december hóban először szárítószivárgó épült a templom köré, hogy a falak alulról ne nedvesedjenek.           A lépcső megújítása során felhajtó-rámpa is létesült a templomkapuhoz kerekesszékesek számára.

2012-ben sok falvéséssel megújult a templom teljes villamos hálózata, világítótestei, új kapu és szélfogó készült.

2013-ban megvalósult a tető héjazatcseréje (paláról cserépre), a bádogozás felújításával megszűntek a beázások. Az eddigi alig hatásos villamos padfűtés helyett gázkazános központi fűtés létesült.

2014-ben pályázati támogatással a templom felét lehetett újravakoltatni. Ezzel egyidőben megújultak, új keretet és hőszigetelést kaptak a színes üvegablakok, újra kibontották a szentély korábban (ki tudja, miért) befalazott színes körablakát.

2015-ben fejeződött be a templomhajó belső vakolatfelújítása. A két évi munka nyomán a szentély és a hajó falai és mennyezete egyenletes, azonos minőségű, festhető felületet képeznek.

Ez év novemberében Süveges István orgonaépítő felújította a 42 éve szolgáló orgonát. Bemutató hangversenyére, helyi művészekkel és az evangélikus Magdala-kórussal dec. 19-én került sor.

2016 gyertyaszentelőjekor ünnepelte a város templomunkkal egyidős plébánosunk 80. születésnapját.

Az év végén Gürtler Magda, Maglód elhunyt díszpolgára, egyházközségünk hűséges tagja hagyatékából megkezdődhetett a templom belső újrafestésének terveztetése.

A Váci Püspökség, szakemberek és az egyháztanács egybehangzó véleménye szerint nem a korábbi falképeket állíttattuk vissza:Nagy Ottó festőművész 2017-ben saját alkotásaival díszítette a szentélyt és a templomhajót, majd elvégezte az eredeti oltárkép restaurálását is.

 

A MAGLÓDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ LELKÉSZEI

Tímár Ambrus   káplán  1911 - 1912
Semsey Zoltán  káplán 1912 - 1916
Németh János  káplán, 1918-tól plébános 1916 - 1945
Szégner László  adminisztrátor 1945 - 1946
Gát István  plébános 1946 - 1961
Horváth József  plébános 1961 - 1996
dr. Hornyák Imre  plébános 1996 - 1999
Barotai Endre  plébános 2000 -

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login